title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 08/11/2562

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา

 

นางสาวชุติมนต์  กล้าถึง

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

โทรศัพท์  :  075-302073  ต่อ  15

โทรสาร  :  075 302072


'