title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 ประวัติและความเป็นมา 27/11/2561
2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 04/12/2561
3 ข้อมูลการติดต่อ 06/12/2561
4 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 07/11/2562
5 รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ฝ่ายดำเนินงาน 07/11/2562
6 รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ฝ่ายก่อสร้าง 07/11/2562
7 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 07/11/2562
8 หัวหน้างานสารบรรณ 07/11/2562
9 หัวหน้างานการเงินและบัญชี 07/11/2562
10 หัวหน้างานพัสดุและสัญญา 07/11/2562
11 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 07/11/2562
12 หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล 07/11/2562
13 หัวหน้างานสถิติ 07/11/2562
14 หัวหน้าฝ่ายผลิตชิ้นส่วนและก่อสร้างสะพาน 08/11/2562
15 เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา 08/11/2562