title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หัวหน้างานสารบรรณ
ลงวันที่ 07/11/2562

หัวหน้างานสารบรรณ

 

นางโสภา  มาเอียด

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

โทรศัพท์  :  075-302073  ต่อ  13, 17

โทรสาร  :  075 302072

มือถือ  :  087-273-0599


'