title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ประวัติและความเป็นมา
ลงวันที่ 27/11/2561

ด้วยพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุม ฝนตกชุก ประมาณ 8 เดือนต่อปี จึงเป็นเหตุ ทำให้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง อุทกภัยครั้งร้ายแรง
เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2531 ทำให้พื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อำเภอพิปูน อำเภอลานสกา และบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงต่อทางหลวง รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องแก้ไขและก่อสร้างสะพานใหม่ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (หนองคาย) ได้มาทำการแก้ไขและก่อสร้างสะพานที่ชำรุดให้กลับคืน
สู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว แต่ในการปฏิบัติงานในครั้งนั้นก็ประสบปัญหาในการขนย้ายเครื่องจักรรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการก่อสร้างสะพาน
กรมทางหลวงจึงได้เล็งเห็นความจำเป็นควรตั้งศูนย์ก่อสร้าง และบูรณะสะพานในภาคใต้ขึ้น เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้าง และ บูรณะสะพาน (ดำเนินการเอง)
ทั่วทั้งภาคใต้ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 โดยมีสำนักงานชั่วคราว ที่อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมากรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนกรด
ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ 40 ไร่
2 งาน 75 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 และกรมทางหลวง ได้อนุมัติเงินงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างสำนักงานถาวรพร้อมบ้านพักของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ขณะนี้การก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันสำนักงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง
จ. นครศรีธรรมราช 80110


'