title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข้อมูลการติดต่อ
ลงวันที่ 06/12/2561

หมายเลขภายใน   ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4  (นครศรีธรรมราช)

075-302073    ต่อ   หมายเลขภายใน

 

ลำดับ

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

12

2

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4

20

3

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4

21

4

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16

5

หัวหน้างานสารบรรณ

13, 17

6

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

14

7

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

15

8

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

20

9

หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล

18

10

หัวหน้างานสถิติ

19

11

หัวหน้าฝ่ายผลิตโครงสร้าง

22

12

งานธุรการ (ส่วนกลาง)

11

13

Fax

075 - 302072

 

หมายเลขโทรศัพท์  (VOIP)  ภายในกรมทางหลวง

 

ลำดับ

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

02-2063877

2

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4

69101

3

รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่  4

69102

4

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

69103

5

หัวหน้างานสารบรรณ

69113

6

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

69111

7

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

69112

8

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

69103

9

หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล

69106

10

หัวหน้างานสถิติ

69116

11

หัวหน้าฝ่ายผลิตโครงสร้าง

69118

12

งานธุรการ (ส่วนกลาง)

69117

 

 

 ผู้ดูแลระบบ  :  นางโสภา   มาเอียด  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  โทร. 087 273 0599 


'