title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 04/12/2561

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

ภารกิจของศูนย์

 

 • เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรโยธา นายช่างโยธาที่บรรจุใหม่  และนักศึกษาฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ  

งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน

 • สร้างและบูรณะซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดเสียหาย
 • เข้าบรรเทาปัญหา และช่วยเหลืองานฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
 • ก่อสร้างงานเร่งด่วนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกรม

 

วิสัยทัศน์

 

     “ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค”

 

พันธกิจ

 

     ก่อสร้างและบูรณะสะพานให้ได้มาตรฐาน  โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สนับสนุนการขนส่งทางถนน  แก้ไขปัญหางานฉุกเฉินและเร่งด่วน  ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์

 

 • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้างและบูรณะสะพาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ก่อสร้างและบูรณะสะพานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่พอใจของประชาชน
 • เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการในงานฉุกเฉินและเร่งด่วนในภูมิภาค
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 

 1. เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการก่อสร้างและบูรณะสะพานสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
 2. เพื่อให้ผู้ใช้ทางหลวงเกิดความพึงพอใจ สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพ  ชีวิตที่ดี
 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานทางงานก่อสร้างและบูรณะสะพานให้เป็นสากลนิยม และสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่น
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมกับบริหารด้านระบบคุณธรรมและยุติธรรม

 

 

 

กลยุทธ์

 

 1. จัดทำระบบดำเนินการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง  และการประเมินผลงานของผู้ขายและผู้รับจ้าง
 2. จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติและวิธีการในการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 3. จัดทำแผนการดำเนินการ งานควบคุมและอำนวยความปลอดภัย
 4. จัดทำแผนงานเผยแพร่ทางวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์
 5. จัดทำแบบพัฒนาวิธีการก่อสร้างและบูรณะสะพาน เพื่อความรวดเร็ว  ประหยัดงบประมาณ  โดยใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย และส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการทำงาน

 1. จัดทำแผนการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพ เต็มที่และแผนบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลา
 2. แผนการจัดฝึกอบรม ทางวิชาการ  ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และจัดสัมมนา  เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก

และการมีส่วนร่วมของข้าราชการ  รวมทั้งการดูงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์

 • แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างการดำเนินการและแล้วเสร็จทั้งจากหน่วยงานภายนอก  

     และภายใน

 


'