title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 10/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 10/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 315,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 23/07/2563 208,993.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 15/07/2563 1,919,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 01/07/2563 1,724,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 01/07/2563 2,724,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 18/06/2563 7,955,004.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 09/07/2563 1,170,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 21/04/2563 1,039,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 26/05/2563 1,749,192.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 19/05/2563 66,735,602.32 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.17+122.055, ที่ กม.18+729.170, ที่ กม. 22+825.720 ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา 14/05/2563 2,416,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 13/05/2563 782,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ