title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 23/07/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง 15/07/2563 63077235304 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 จ้างวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 ม. ตอม่อกลางน้ำโดยใช้ทรัส (TRUSS) จำนวน 39 คาน โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.36+850.000 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ 16/06/2563 คค 06115.4/1248 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 คอนกรีตผสมเสร็จ 2 รายการ 20/03/2563 สพ.4/รห/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 จ้างเหมาปรับปรุงที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 2 หลัง 26/05/2563 63057391657 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.17+122.055, ที่ กม.18+729.170, ที่ กม. 22+825.720 ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา 14/05/2563 63047050809 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง ที่ กม.16+072.000, 16+761.500 30/04/2563 คค 06115.4/969 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตียว - ทุ่งค่าย ที่ กม.5+347.500, 10+033.000 30/04/2563 คค 06115.4/972 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 แผ่นเหล็กเรียบดำ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 สพ.4/ปห/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 จำนวน 1 หลัง 07/04/2563 สพ.4/อส/46/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 21/04/2563 สพ.4/ปห/47/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.37+559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 15/04/2563 eb-สพ.4/63/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ที่ กม.1+267.500 ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน 15/04/2563 eb-สพ.4/62/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 16/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ โครงการก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร ที่ กม.37+559.000 07/04/2563 eb-สพ.4/56/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ