title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.43+083.000 ฝั่งต้นทาง (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน 04/01/2566 คค 06115.4/272 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 งานจ้างเปลี่ยนรอยต่อพื้นสะพาน (Expansion Joint (Finger Joint)) และงานจัดการเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 โครงการ ที่ กม.13+679.080 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ 27/12/2565 65107266285 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ที่ กม. 178 +362.000 (LT.), กม.187 + 876.000 (LT.), กม.193 + 948.000 (LT.), กม.208 + 400.000 (LT.) 09/01/2566 66017218044 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ปูนไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) จำนวน 11,600 ถุง ที่ กม.1 + 998.700 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา 03/01/2566 คค 06115.4/310 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ปูนไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) จำนวน 6,000 ถุง ที่ กม.2 + 550.000 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน 03/01/2566 คค 06115.4/303 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 6 รายการ ที่ กม.37 + 559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 03/01/2566 คค 06115.4/205 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 5 รายการ ที่ กม.1 + 998.700 (LT.,RT.) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา 09/12/2565 eb-สพ.4/52/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ซื้อคานคอนกรีตอัดแรง Box Beam ช่วง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งบนตอม่อบนบกและกลางน้ำโดยใช้ TRUSS จำนวน 104 คาน ที่ กม.37 + 559.000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร 06/12/2565 คค06115.4/126 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 6 รายการ ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 09/12/2565 eb-สพ.4/50/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. บนบกและในน้ำโดยใช้โป๊ะปั้นจั่น จำนวน 108 ต้น ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 09/12/2565 คค 06115.4/125 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จำนวน 450 ลบ.ม. ที่ กม. 178 +362.00(LT.), กม.187 + 876.00(LT.), กม.193 + 948.00(LT.), กม.208 + 400.00(LT.) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี 25/11/2565 eb-สพ.4/42/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 570 ลบ.ม. ที่ กม.1 + 133.000 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 25/11/2565 eb-สพ.4/41/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 50 Mpa. จำนวน 385 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ที่ กม.40+199.000, กม.46+167.000, กม.48+666.000 25/11/2565 eb-สพ.4/40/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จำนวน 345 ลบ.ม. ที่ กม.216 + 274.000 (LT.), กม.222 + 176.000 (LT.), กม.237 + 248.000 (LT.), กม.237 + 631.000 (LT.), กม.239 + 166.000 (LT.) 25/11/2565 eb-สพ.4/39/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จำนวน 345 ลบ.ม. ที่ กม.216 + 274.000 (LT.), กม.222 + 176.000 (LT.), กม.237 + 248.000 (LT.), กม.237 + 631.000 (LT.), กม.239 + 166.000 (LT.) 25/11/2565 65117532226 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 280 รายการ