title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 01/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 03/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 19/08/2565 65087491183 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) 26/04/2565 65047346426 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 25/01/2565 65017398468 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 08/10/2564 64107084498 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 21/07/2564 64077401187 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) 22/04/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563). 28/01/2564 64017554351 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) 07/10/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) 23/07/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63) 13/04/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 16/01/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ