title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567) 11/04/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566) 15/01/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566) 02/10/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) 03/08/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 24/04/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 01/02/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 03/10/2565 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 19/08/2565 65087491183 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) 26/04/2565 65047346426 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 25/01/2565 65017398468 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 08/10/2564 64107084498 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12 แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 21/07/2564 64077401187 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) 22/04/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563). 28/01/2564 64017554351 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) 07/10/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ