title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม และฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานพร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 31/01/2563

นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม และฝ่ายผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานพร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน


'