title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนบ้านช่อง - หาดเลา จ.ตรัง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงวันที่ 30/01/2563

นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนบ้านช่อง - หาดเลา จ.ตรัง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา


'