title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
สืบสานอัตลักษณ์ไทย ด้วยการแต่งผ้าไทย
ลงวันที่ 09/01/2566

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
สืบสานอัตลักษณ์ไทย
ด้วยการแต่งกายผ้าไทย


'