title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่?? (Big cleaning day) ประจำปี 2563 นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณภายในศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ลงวันที่ 06/08/2563

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่?? (Big cleaning day)  ประจำปี 2563 นายธานินทร์ นิยมสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณภายในศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4


'