title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 01/02/2565 ถึง 10/02/2565 ส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/01/2565 ถึง 19/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/12/2564 ถึง 28/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานบริการ
4 ประกาศรับสมัคร 19/11/2564 ถึง 09/12/2564 ประกาศกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 25/02/2564 ถึง 31/03/2564 ส่งประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัยชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/01/2564 ถึง 31/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7 ประกาศรับสมัคร 27/11/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/06/2563 ถึง 06/06/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/05/2563 ถึง 25/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/05/2563 ถึง 22/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานโยธา
11 ประกาศรับสมัคร 22/04/2563 ถึง 01/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/02/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
14 ประกาศรับสมัคร 13/01/2563 ถึง 31/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 25/09/2562 ถึง 30/09/2562 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป