ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p62100044252
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,539,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/10/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ