ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 30/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 14/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 25/09/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 24/09/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
6 ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
7 โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
8 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 02/07/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
9 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
11 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 29/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
15 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 27/11/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ